Sesja Rady Miasta - 17 czerwca 2010 roku

Sesja Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą odbyła się 17 czerwca 2010 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych (Kręgielnia) przy ul. Fabrycznej 5.

Porządek obrad :
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji,
b) przyjęcie porządku obrad.
c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
3. Ocena bezpieczeństwa mieszkańców Kostrzyna nad Odrą – przyjęcie informacji przedstawionych przez Komisariat Policji, JRG PSP, Straż Graniczną, Straż Miejską i Wydział Gospodarki Komunalnej.
4. Podjęcie uchwał :
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyn nad Odrą (druk nr 1),
b) likwidacji zakładów budżetowych-przedszkoli Miasta Kostrzyn nad Odrą – w celu ich przekształcenia w jednostki budżetowe (druk nr 2),
c) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz placówek prowadzonych w innych formach wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (druk nr 3),
d) szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, dotyczących projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej tych organizacji (druk nr 4),
e) zawarcia umowy na dofinansowanie inwestycji (druk nr 5),
f) zawarcia umowy na dofinansowanie inwestycji (druk nr 6),
g) zawarcia umowy na dofinansowanie inwestycji (druk nr 7),
h) zawarcia umowy na dofinansowanie inwestycji (druk nr 8),
i) zaciągnięcia przez Miasto Kostrzyn nad Odrą kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w roku 2010 (druk nr 9),
j) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za I półrocze, informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury (druk nr 11),
k) zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2010 rok (druk nr 12),
l) przystąpienia Miasta Kostrzyn nad Odra do projektu „Lubuski e-Urząd” (druk nr 13)
m) zmiany uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Kostrzyn nad Odrą (druk nr 14)
n) wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych (druk nr 15),
o) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010-2015 (druk nr 16),
p) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odpłatnej ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Miasta Kostrzyn nad Odrą (druk nr 17),
q) zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy Aleksandra Zawadzkiego (druk nr 18),
r) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych użytkowanych jako ogrody przydomowe (druk nr 19)
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Sprawy różne.
a) wyznaczenie radnych do składu komisji konkursowej powołanej do oceny ofert w konkursie na „Najładniejszy teren zielony w mieście”.