Sesja Rady Miasta - 25 sierpnia 2011 roku

Sesja Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą odbyła się 25 sierpnia 2011 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych / Kostrzyńskim Centrum Wspierania Biznesu przy ul. Fabrycznej 5.

Proponowany porządek obrad :
1. Sprawy regulaminowe
a) otwarcie sesji,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
3. Ocena bezpieczeństwa mieszkańców Kostrzyna nad Odrą - przyjęcie informacji przedstawionych przez Komisariat Policji, JRG PSP, Straż Graniczną, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejską i Wydział Gospodarki Komunalnej.
4. Informacja o działalności i stanie Parku Narodowego „Ujście Warty".
5. Informacja o sytuacji demograficznej Miasta i sytuacji osób starszych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu (druk nr 1),
b) zaciągnięcia przez Miasto Kostrzyn nad Odrą kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w roku 2011 (druk nr 2),
c) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (druk nr 3),
d) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (druk nr 4),
e) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (druk nr 5),
f) nadania nazwy ulicy (druk nr 6).
g) przyznania Medalu Pamiątkowego „Za zasługi dla Miasta Kostrzyn nad Odrą " (druk nr 7),

7. Interpelacje i wnioski.
8. Sprawy różne.