Sesja Rady Miasta - 27 marca 2008 roku

27 marca 2008 r. o godz. 14.00 odbyła się Sesja Rady Miasta (Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych, ul. Fabryczna 5, Kręgielnia - sala konferencyjna na parterze budyku).

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe

a) otwarcie sesji,

b) uchwalenie porządku obrad.

c) przyjęcie protokołu z sesji

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

3. Informacja na temat działalności Europejskiego Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskiego Centrum Wspierania Biznesu.

4. Informacja na temat działalności CZG-12 - korzyści wynikające z przynależności Miasta Kostrzyn nad Odrą do Związku.

5. Informacja dotycząca działalności Związku Miast Polskich.

6. Podjęcie uchwała w sprawach:

a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Warniki na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą (druk nr 1),

b) zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 2)

c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 3)

d) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą (druk nr 4)

e) o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym , oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych (druk nr 5)

f) współdziałania międzygminnego celem realizacji przedsięwzięcia o nazwie „ Łączą nas rzeki - II etap- budowa zintegrowanego systemu turystyki wodnej w gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą , Witnica, Deszczno" (druk nr 6),

g) powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer - MAO) z Funduszu Spójności, finansowanego przez Unię Europejską pn. „Zintegrowana gospodarka ściekowa aglomeracji Kostrzyn nad Odrą" (druk nr 7).

h) powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Twierdzy w Kostrzynie nad Odrą (druk nr 8),

i) powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz nadania jej statutu (druk nr 9),

j) wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Słubicach (druk nr 10).

k) zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą (druk nr 11)

l) udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych (druk nr 12)

m) zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadanie zasadności skargi Pani Jolanty Walczak. (druk nr 13).

n) zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadanie zasadności skargi Pani Elżbiety Miszczuk (druk nr 14).

7. Interpelacje i wnioski radnych.

8. Sprawy różne.