Aktualizacja list mieszkaniowych - 2020

Informujemy, że społeczna komisja mieszkaniowa zakończyła prace związane z aktualizacją list mieszkaniowych na 2020 r. Projekty list zostały wywieszone na okres od 01.06.2020 roku do 15.06.2020 roku na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy Referacie Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą ul. Graniczna 2. Przypominamy, że w tym czasie wnioskodawcy mogą wnosić swoje zastrzeżenia i uwagi dotyczące ogłoszonego projektu list mieszkaniowych. Odwołania będą rozpatrzone przez społeczną komisję mieszkaniową w terminie  21 dni, licząc od daty upływu terminu wywieszenia projektu list. Po tym terminie listy podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i obowiązują do czasu wejścia w życie kolejnej, zatwierdzonej listy osób uprawnionych do przydziału lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Zasady i tryb postępowania przy tworzeniu list określa Uchwała Nr XXIV/181/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą, Treść Uchwały dostępna jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 30 listopada 2016r. poz.2400.