KOSTRZYN GŁOSUJE Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o terminie wyborów(28.06.2020r.)godzinach głosowania (od 7:00 do 21:00),właściwym dla siebie obwodzie głosowania,lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania,o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek po podaniu imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania m.in.telefonicznie (nr telefonu 957278101,957278106),w formie elektronicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podawane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta.

Wyborca niepełnosprawny ma prawo do głosowania korespondencyjnego i zażądania dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a ( zgłoszenie należy złożyć w terminie do 16.06.2020r.) Głosować korespondencyjnie nie mogą m.in. pacjenci szpitali czy domów pomocy społecznej,wyborcy którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania i który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wyborca niepełnosprawny ma prawo do głosowania przez pełnomocnika jeżeli wcześniej nie  zgłosiła zamiaru głosownia korespondencyjnego. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnikiem nie może być: osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;mąż zaufania;obserwator społeczny; osoba kandydująca w wyborach. Pełnomocnictwo można przyjąć: tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akty pełnomocnictwa do głosowania w UM Kostrzyn nad Odrą wydawane są w biurze nr 1 (tel.957278136 lub 37). W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do burmistrza - najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r. w godzinach pracy urzędu. Do wniosku należy dołączyć: pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa, kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat; kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa. Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu stałego zamieszkania wyborcy, chyba że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje i ujęty jest w rejestrze wyborców. Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez:złożenie najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. stosownego oświadczenia burmistrzowi. Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy urzędu, a w dniu głosowania doręczyć je właściwej obwodowej komisji wyborczej pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich.

Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej na terenie miasta. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Wniosek składa się w urzędzie gminy, właściwym dla wybranego obwodu głosowania najpóźniej w dniu 23 czerwca 2020r. Po złożeniu powyższego wniosku wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Wyborca niepełnosprawny może korzystać  z pomocy innej osobyw trakcie głosowania w lokalu wyborczym.Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania, ani obserwator społeczny.