Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą - 18 czerwiec 2020

Uprzejmie zawiadamiam, że  18 czerwca 2020r. (czwartek) o godz. 15.00 w  sali Kostrzyńskiego Centrum Kultury „Kręgielnia”,  przy  ul. Fabrycznej 5 - odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Proponowany porządek posiedzenia :
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2020” ( druk nr 1 ),

b) miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Kostrzyńskiej 17 w Kostrzynie nad Odrą ( druk nr 2 ),

c) ustalenia czasu, w trakcie którego zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym, dla którego Miasto Kostrzyn nad Odrą jest organem prowadzącym ( druk nr 3 ),

d) określenia szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również  trybu ich pobierania ( druk nr 4 ),

e) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych  przez Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz określenia ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku ( druk nr 5 ),

f) przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą ( druk nr 6 ),

g) zmiany uchwały Nr XVI/105/20 Rady Miasta Kostrzyn nad odrą z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują  mieszkańcy ( druk nr 7 ),

h) udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych ( druk nr 8 ),

i) zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2020 rok ( druk nr 9 ).

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych

Monika Sądej 

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów 

Ryszard Andrys