INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRA O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020r.poz.568) zawiadamiam wyborców o sporządzeniu spisu wyborców w Mieście Kostrzyn nad Odrą w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.

Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą, w pok.nr 1/ codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

Udostępnienie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie ( w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

 

                                                                                                          /-/ Andrzej Kunt