ZARZĄDZENIE nr 111/2020 Burmistrza miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE nr 111/2020 Burmistrza miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 781 ze zmianami) w związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19.oraz art. 8a ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.2019.59 ze zmianami) zarządza się co następuje :

§ 1.1. W związku z koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji powierzchni dotykowych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych wprowadza się na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą zakaz korzystania z placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych po godzinie 20.00.

§ 2.1. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą do odwołania.

BURMISTRZ
(-)
dr Andrzej Kunt