Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą - 20 sierpień 2020

Uprzejmie  zawiadamiam, że  20 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 15.00 w  sali Kostrzyńskiego Centrum Kultury „Kręgielnia”,  przy  ul. Fabrycznej 5 - odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą.

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) udzielenia Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą wotum zaufania ( druk nr 1 ),
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok ( druk nr 2 ),
c) absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok ( druk nr 3 ),

d) udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych ( druk nr 4 ),
e) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Kostrzyn nad Odrą w roku szkolnym 2020/2021 ( druk nr 5 ),
f) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ( druk nr 6),
g) określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Kostrzyn nad Odrą na zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania ( druk nr 7 ),
h) zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2020 rok ( druk nr 8 ).
2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych

Monika Sądej 

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Finansów 

Ryszard Andrys