Zawiadomienie o XIX sesji Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą - 27 sierpień 2020 r.

XIV sesja Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą - 18 grudnia 2019 roku27 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 14.00 w  sali Kostrzyńskiego Centrum Kultury „Kręgielnia”,  przy  ul. Fabrycznej 5 - odbędzie się XIX  sesja Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Proponowany porządek obrad :
1. Sprawy  regulaminowe :
a) otwarcie sesji,
b) przyjęcie wniosków do porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z sesji nr XVII/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. i protokołu nr XVIII/20 z dnia 13 lipca 2020 r.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą wotum zaufania ( druk nr 1 ),
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok ( druk nr 2 ),
c) absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok ( druk nr 3 ),
d) udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych ( druk nr 4 ),
e) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Kostrzyn nad Odrą w roku szkolnym 2020/2021 ( druk nr 5 ),
f) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ( druk nr 6),
g) określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Kostrzyn nad Odrą na zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania ( druk nr 7 ),
h) zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2020 rok ( druk nr 8 ).
4. Interpelacje i wnioski.
5. Sprawy różne.