Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą

Brak opisu.27 sierpnia 2020 r. podczas XIX sesji Rady Miasta Burmistrz Miasta Andrzej Kunt uzyskał absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2019 rok. Uchwały o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium kostrzyńscy radni podjęli jednogłośnie. To już 18 pozytywne absolutorium udzielone Burmistrzowi, który pełni swoją funkcję nieprzerwanie od 2002 roku.

Podczas Sesji przedstawiony został raport o stanie gminy za 2019 rok, który obejmował podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację programów i strategii, uchwał rady i budżetu. Radni po debacie nad raportem udzielili jednogłośnie Burmistrzowi wotum zaufania.

Po wysłuchaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania z wykonania budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium stwierdzającego, że Burmistrz wykonując budżet kierował się zasadami celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przystąpiono do głosowania. Zarówno uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jak i uchwałę o udzielenie Burmistrzowi Absolutorium przyjęto jednogłośnie. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości finansowego działania samorządu, co wiąże się z odpowiednim zarządzaniem środkami publicznymi.

Na sesji podjęto również szereg uchwał m.in. w sprawach:

- udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych
- określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Kostrzyn nad Odrą w roku szkolnym 2020/2021,
- ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ,
- określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Kostrzyn nad Odrą na zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania,
- zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2020 rok .